Lokaludvalget: Alt for tidligt med udvidelse af motorvejen

Øresundsmotorvejen skal udvides med et ekstra spor i hver retning, men først skal der laves en miljøundersøgelse. Rammerne for miljøundersøgelsen har nu været i høring, og lokaludvalget er klar med sit svar: Hele projektet sker for tidligt!
I Folketingets Infrastrukturaftale 2035 er der afsat midler til en udvidelse af Øresundsmotorvejen.
Fotograf
Krisztian Tabori

”Overordnet set mener lokaludvalget, at en igangsætning af en udvidelse af Øresundsmotorvejen er alt for tidlig. En Østlig Ringvej og Lynetteholmen er sandsynligvis på vej samtidig med, at der er planlagt en række andre store byggerier – bl.a. Fælledby og Bella Kvarter omkring motorvejen. Det vil have store trafikale konsekvenser for trafikbelastningen på øen.” Sådan skriver lokaludvalget blandt andet i sit høringssvar til Sund & Bælt.

Lokaludvalget foreslår derudfra, at Sund & Bælt anbefaler politikerne på Christiansborg at vente med udvidelsen af Øresundsmotorvejen, og at Københavns Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune og Transportministeriet udarbejder en helhedsorienteret trafikplan for Amager, der ser på både biler, offentlig transport og de bløde trafikanter.

Overdækning og bedre støjvolde

Endvidere anbefaler lokaludvalget, at udvidelsen af motorvejen bør inkludere en overdækning fra slusen i vest til Kastrup i øst. En overdækning vil kunne fjerne trafikstøj og luftforurening helt eller delvist samt give mulighed for ejendomsinvesteringer i nogle af Københavns mest attraktive områder.

Lokaludvalget mener samtidigt, at man bør planlægge en bedre placering af støjvoldene langs vejen, da input fra borgere på et borgermøde afholdt af lokaludvalget 24. februar har dokumenteret, at borgere i området er meget højt belastede af støj fra motorvejen. Lokaludvalget mener hertil, at en mulighed for nedsættelse af hastigheden til 90 km/t bør undersøges.

Åbenhed og redegørelse for luftforurening

Lokaludvalget nævner også i høringssvaret, at miljøkonsekvensrapporten bør indeholde en redegørelse for luftforurening, herunder CO2-udledning i forbindelse med udvidelsen.

Afslutningsvist opfordrer lokaludvalget til, at redegørelser og analyser i forbindelse med rapporten offentliggøres tydeligt på projektets hjemmeside.

Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af et borgermøde afholdt af Sund & Bælt d. 19. maj 2022, et borgermøde afholdt af lokaludvalget 24. februar samt arbejdet i lokaludvalgets arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med overdækning af Øresundsmotorvejen.