Vejlands Kvarter – Kritisk og konstruktivt høringssvar

Lokaludvalg vil bevare Amager Fælled. I arbejdet med høringen om Vejlands Kvarter er der derfor gået kritisk, men også konstruktivt til værks, med forslag til løsninger på de mange problemer, der er i planerne for områdets udvikling.

Amager Fælled er et uvurderligt område, der bidrager positivt til livskvaliteten for både mennesker og dyr i hele København. Efter mange års borgerinddragende arbejde om byudviklingen i Amager Vest og planerne for Amager Fælled, er dét den helt klare holdning i Amager Vest Lokaludvalg – nakket op af mange borgere. Vi mener, at politikerne i Københavns Kommune bør tænke sig særdeles godt om, inden de bygger byens grønne oaser væk i jagten på flere boliger.

Derfor har lokaludvalget i arbejdet med høringen om Vejlands Kvarter forholdt sig grundigt og kritisk til forslag til lokalplan, samt miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Men for at bidrage til den demokratiske debat har lokaludvalget også konstruktive bemærkninger til forslaget. Herunder følger hovedpointerne fra høringssvaret.

Læs lokaludvalgets høringssvar til forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter nederst på siden

Kritisk og dog konstruktivtEt væsentligt kritikpunkt er, at lokalplanen og miljørapporterne visse steder er ufuldstændige. Enten fordi centrale udfordringer ikke er afklarede eller fordi præsentationen af projektet er misvisende. Det er dybt problematisk, fordi borgere og politikere derved ikke har et pålideligt materiale at tage stilling til.

Nogle af de mest betydningsfulde uafklarede udfordringer er trafikbelastningen på bydelen, samt det nye kvarters påvirkning på naturen udenfor byggeområdet.

TrafikproblemerMiljørapporterne peger på, at Vejlands Kvarteret vil resultere i stigende trængsel på Vejlands Allé . Desværre er lokalplansforslagets løsninger på det problem endnu ikke fuldt belyst.  Det gør det svært at forholde sig reelt til lokalplanen og afgive et høringssvar på et oplyst grundlag;

Der ikke nogen samlet trafikløsning i lokalplanmaterialet, men der henvises til, at det på sigt skal løses af Københavns Kommune.

Vi får i forvejen løbende borgerhenvendelser om stigende problemer med trafikmængderne på Amager. Lokaludvalget er derfor meget bekymrede for, hvilke konsekvenser Vejlands Kvarter får for den trafikale udvikling på Amager.

TrafikløsningerHvis Vejlands Kvarter skal bygges, foreslår lokaludvalget derfor, at Københavns Kommune allerede nu går i gang med løsninger, der bidrager til færre biler. Kan man overveje en bilfri bydel? Ørestad har et stort, uforløst potentiale for, at mange flere tager cyklen eller benytter offentlig transport. Men det kræver, at Københavns Kommune gentænker infrastrukturen, så den binder bydelen bedre sammen for bløde og bæredygtige trafikanter.

Det kunne også være den kommende metrolinje M5 langs Vejlands Allé, en letbane eller en hurtigbus-linje. Med et større fokus på de bæredygtige transportformer kan København også leve op til sine grønne målsætninger, som er flot formuleret i Kommuneplan 2019, “Verdensby med ansvar”.

Borgernes lokale natur under presDet er positivt, at byggeriet er flyttet fra den nu fredede strandeng til den tidligere losseplads. Men med 4.000 indbyggere i et nyt boligområde er der en overhængende fare for slid og slitage på den omkringliggende fredede natur. Derfor bør Københavns Kommune sikre, at stisystemerne til og fra Vejlandskvarteret ikke virker forstyrrende eller ødelæggende på Strandengens sårbare og enestående natur.

For at minimere påvirkningen af naturen, kunne man lave gangbroer på pæle, sikre den naturlige hydrologi, indføre kvæg og ponyer, der plejer naturen og holder invasive arter nede eller gennemføre andre fredningstiltag, der vil skåne den sårbare natur så meget som muligt.

Vores forslag til at beskytte naturen er helt i tråd med den nye Kommuneplan for København, hvor en målsætning er, at flere ’københavnere sikres nem adgang til natur og grønne områder’.

Borgernes stemmer – bevar Amager FælledAmager Vest Lokaludvalg har gennem flere år været optaget af debatten om Amager Fælled og bidraget til debat med borgerne gennem borgermøder og kvantitative undersøgelser. Siden 2016 har lokaludvalget holdt infomøder, borgermøder og debatmøder med folketings- og kommunalpolitikere, natur- og byplaneksperter, interesseorganisationer og flere end 1300 deltagende borgere; Vi har lavet spørgeskemaundersøgelser, kvantitative undersøgelser og kvalitative undersøgelser om, hvad borgerne ville prioritere i byudviklingen og om bevarelse og udvikling af bynatur i bydelen – med næsten 7000 besvarelser tilsammen.

Budskabet er klart – bevar Amager Fælled, for mennesker, dyr og miljø!  På det grundlag, og sammen med de uafklarede udfordringer i høringsmaterialet, kan lokaludvalget ikke bakke op om, at Vejlands Kvarter opføres.

Det har vi gjort:

  • Borgermøde september 2020 om lokalplan og kommuneplantillæg Vejlands Kvarter ca. 60 borgere (35 deltog digitalt). Hertil også 4 artikler, der formidler lokalplansforslaget indenfor 4 temaer: trafik, natur, forurening og arkitektur/byliv
  • Borgermøde august 2016 om Amager Fælled Kvarter med ca. 150 deltagere
  • Borgermøde november 2016 om Amager Fælled Kvarter med ca. 350 deltagere
  • Valgmøde oktober 2017 debat om bl.a. Amager Fælled ca. 600 deltagere
  • Borgermøde juni 2018 om Ørestad Fælled Kvarter ca. 200 deltagere
  • Spørgeskemaundersøgelse fra 2016 svarede 84% af 1500 borgere, at Amager Fælled er det vigtigst bydelsrelevante område i Amager Vest; ”Vi elsker natur, men allermest Fælleden” – 2 piger på 10 og 11 år fra Hørgården, 2016
  • Spørgeskemaundersøgelse fra oktober 2017: 51% meget negativt indstillet og 23% negativt indstillet overfor udsigterne til at bygge på Strandengen. 71% af de negativt indstillede mener, at der ikke skal bygges mere på Amager Fælled. I alt deltog 3.429 borgere fra både Amager Øst og Amager Vest