Udvikling af Sundby Idrætspark – dialog og drøftelser

Cirka 50 lokale beboere og aktører var mødt op til mødet om Sundby Idrætspark. Formålet var at drøfte udkast til scenarier for fremtidens Idrætspark og få input til forbedringer, inden politikerne på Københavns rådhus skal tage stilling til scenarierne.

I maj 2021 blev det besluttet af politikerne på Københavns Rådhus at undersøge forskellige scenarier for udviklingen af Sundby Idrætspark i samarbejde med lokale aktører. På mødet tirsdag d. 1. marts præsenterede forvaltningen tre udkast til udviklingsscenarier, og deltagerne kunne drøfte forslagene og komme med input.

Med afsæt i de mange input fra deltagerne vil forvaltningen genbesøge de tre udviklingsscenarier for Sundby Idrætspark.

Der skal tages politisk stilling til scenarierne til sommer 2022. Hvis der besluttes en større forandring af området, vil sagen komme i høring, og der vil være dialog med brugere om konkrete byggerier. Igangværende projekter fortsættes, såsom det nye ungecenter i Sundby Idrætspark, samt undersøgelser af lys- og støjgener.

Tre scenarier

De tre udkast til scenarier, der blev præsenteret på dialogmødet, tager afsæt i input fra et offentligt dialogmøde d. 28. oktober 2021, en drøftelsessag i Kultur- og Fritidsudvalget 30. september 2021, dialog med interessenter og analyser af trafik, parkering, markedsforhold mv.

Se specifikke input til de tre scenarier i opsamlingen fra forvaltningen.

Input: Multifunktionalitet

Der var en generel opbakning til at løfte Sundby Idrætspark og skabe bedre muligheder for at dyrke idræt. I inputs fra deltagerne, var der fokus på multifunktionalitet samt plads til kulturarrangementer og forskellige målgrupper. Desuden var der ønske om en café og områder, hvor man kan spise og mødes på tværs af brugergrupper.

Sundbyøsterhallen blev fremhævet som et godt eksempel på multifunktionelt byggeri i flere lag: Dagligvarebutikker med idrætshal og boliger ovenpå. Der kom også forslag om at udnytte tagarealer med fx boldbaner ovenpå haller.

Input: Naboer  

Flere lokale beboere opfordrede til, at der tages hensyn til de nærliggende boliger i forhold til støj, lys og skyggegener, især mod Irlandsvej, hvor mange deltagere bor. Forvaltningen har også fokus på, hvordan byggeri vil påvirke Urbanplanen på den anden side af Englandsvej.

Input: Tilgængelighed

Forvaltningen gjort opmærksom på, at såfremt idrætsparken skal udvikles, skal der laves en rækkefølgeplan for byggeriet. Her kom input om, at i de konkrete projekter skal tilgængelighed for handicappede og forhold paratler indtænkes - både i byggeperioden og efterfølgende.

Input: Trafik

Generelt var der opbakning til at friholde idrætsparken for biltrafik og placere parkeringspladser i udkanten af idrætsparken. Desuden udtrykte mange, at det er positivt, hvis der skabes bedre koblinger mellem idrætsfaciliteterne samt bedre forbindelser på tværs, som bl.a. vil komme skolebørn til gode. Trafikundersøgelser vil indgå i den videre planlægning.

 

Hvis man var forhindret i at deltage i dialogmødet eller har supplerende bemærkninger, kan de sendes til Københavns Kommune på ar3j@kk.dk inden udgangen af marts 2022.

Der er også mulighed for at give bemærkninger til Amager Vest Lokaludvalg på info@avlu.dk