Københavns Kommunes logo

Kigkurren

Amager Vest Lokaludvalg & Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt område til glæde for bryggeboerne.

Her på siden kan du læse om Amager Vest Lokaludvalgs arbejde for Kigkurren og dens mulige fremtid.

Om projektet

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt område til glæde for bryggeboerne. Beboeraktiviteter, torvedage, caféliv og kulturelle begivenheder skal tydeliggøre mulighederne. Der er få bosiddende omkring pladsen, og der kan udpeges delområder, hvor for eksempel små musikarrangementer ugeneret kan finde sted.

Den gamle hestedroschegrund er nu stillet til rådighed for aktiviteter til glæde for Bryggens borgere, ansatte og besøgende i Kigkurren.

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd samarbejder om at gøre grunden attraktiv som et tiltrængt opholdssted.

En plan for hele området

På sigt kan man tænke mere helhedsorienteret for hele området omkring den gamle hestedroschegrund. I forbindelse med høringsarbejdet med Kommuneplan 2019 inviterede lokaludvalget og Islands Brygge Lokalråd borgerne til at give deres bud på en grønnere Kigkurren. Her kom 46 borgere – både børn og voksne – med konkrete forslag til, hvordan vi skaber en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled. Lokaludvalget har gemt borgernes visionstegninger til den dag, hvor Københavns Kommunes politikere bevilger penge til en foranalyse af området. Foranalysen skal undersøge mulighederne for at omdanne Snorresgade, Sturlasgade og Kigkurren til grønne byrum og etablere en gennemgående stiforbindelse til gående og cyklende, så der bliver direkte forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled.

Foranalysen vil indeholde

  • En undersøgelse af planmæssige bindinger og trafikale forhold, herunder bilparkering.
  • En registrering af fysiske forhold herunder egenartsanalyse, vandforhold (regnvand og skybrud), lednings- og geologiske forhold samt vurdering af eksisterende træer og anden bynatur samt opholdsmuligheder.
  • Forskellige løsningsscenarier for området omkring Kigkurren og afdækning af konsekvenser for blandt andet bil og cykelparkering og trafikforhold.
  • En tidsplan samt anlægs- og driftsøkonomi for løsningsscenarierne.

Læs mere om lokaludvalgets arbejde med Kigkurren i bilagene nederst på siden.

Seneste nyt

Seneste nyheder om projektet

Lokalt samarbejde om lokal lommepark på Kigkurren

Valg til lokaludvalg: Amager Vest Lokaludvalg samarbejder med lokale aktører om at udvikle bydelen. Sammen med Islands Brygges Lokalråd arbejder vi på at gøre Kigkurren til et grønt mødested, der forbinder Havneparken med Amager Fælled.

 

Bred politisk opbakning til et grønt byrum på Bryggen

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt byrum til glæde for bryggeboerne.

 

Mal byen grøn – det grønne høringssvar til Kommuneplan 2019

Amager Vest Lokaludvalg kørte kampagnen ’Mal byen grøn, med fokus på byudvikling og bynatur. Det resulterede i et grønt høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019.

Kommende aktiviteter

Amager Vest Lokaludvalg vil i den kommende tid:

1. Søge finansiering af Budgetnotat ”TM53 Helhedsplan for Kigkurren, Amager Vest – foranalyse”

2. Inkludere projektet Kigkurren i Bydelsplanen for Amager Vest

3. Inkludere projektet Kigkurren i ”Kommuneplan 2023”

4. Inkludere stiforbindelse fra Artillerivej 69 til stisystemet i Amager Fælled i den kommende Plejeplan for Amager Fælled forventet i slutningen af 2023

Læs meget mere om lokaludvalgets arbejde for Kigkurren i bilagene: