Biodiversitet

Biodiversitet i Amager Vest

Amager Vest Lokaludvalg vil bidrage til at imødegå den globale biodiversitetskrise ved at arbejde for at vende tilbagegangen af arter i København og sikre alle københavnere adgang til natur og naturoplevelser.

Billede
Egern i træ ved Kigkurren på Islands Brygge
Et egern har slået et smut forbi Kigkurren.
Fotograf
Jan Oster

Vi ønsker at opnå dette gennem at indtænke natur på naturens præmisser på en måde som samtidigt understøtter borgernes sundhed, livskvalitet og trivsel gennem naturoplevelser, udfoldelsesmuligheder og gode rammer for sociale fællesskaber.

Vi støtter dermed Københavns Kommunes handlingsplan for følgende af FNs verdensmål:

Billede
FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Kilde: FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Store områder med høj biodiversitet

Amager Vest Lokaludvalg vil derfor arbejde for at øge biodiversiteten i de store områder med vild natur og i de bebyggede områder.

Amager Vest har to af Københavns Kommunes største grønne arealer med høj biodiversitet (Amager Fælled og Kalvebod Fælled). De er levesteder for mange dyr og planter og skaber grundlaget for byens mange arter i de små grønne arealer i den bebyggede by.

Vi fokuserer på, at kvaliteten af biodiversiteten i de store grønne områder øges og på udbygningen af sunde økosystemer.

De bebyggede områder

I de bebyggede områder skal den vilde natur sameksistere med den intensive menneskelige brug af byens rum. Grønne arealer skal understøtte både biodiversitet og byliv og fællesskaber.

Mellem de store grønne arealer med den vilde natur og gode biodiversitet og ind i de bebyggede områder skal der etableres biologiske korridorer/grønne forbindelser.

De små og større grønne områder i byen skal bindes sammen af et net af grønne forbindelser med bedst mulige forhold til den vilde natur og samtidigt give plads til længerevarende ophold, fodgængere og cyklister.

Havnen og Øresund

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for at forbedre mulighederne for livet i Københavns Havn og Øresund således, at biodiversiteten af havdyrbestanden forøges. Langsigtet vil vi arbejde for at Øresund etableres som en naturpark. Nærheden til havet og gode naturoplevelser er meget vigtigt for borgernes sundhed, livskvalitet og trivsel.

Vi har bl.a. afholdt et stort møde om Sydhavnens fremtid, som du kan læse meget mere om her.

Nye bytræer

Amager Vest Lokaludvalg vil arbejde for, at der plantes mange træer i de tætbebyggede dele af byen. Gamle træer er særligt værdifulde for biodiversiteten med mange hulheder og sprækker. De virker kølende på byen, renser luften og hjælper ved skybrud.

Nærheden af træer og natur har stor indflydelse på beboernes sundhed, livskvalitet og trivsel og giver gode muligheder for at etablere velegnede faciliteter til længerevarende ophold i byrummet.

Læs meget mere om vores konkrete projekter herunder: