Københavns Kommunes logo

Ansøgningsskema til Bydelspuljen

Her finder du ansøgnings- og budgetskema til at ansøge om støtte med underskudsgaranti hos Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje.

Du ansøger bydelspuljen ved at udfylde og sende:

 • Ansøgningsskema
 • Et realistisk budget med alle forventede indtægter og udgifter
 • Evt. projektbeskrivelse
  • Max en A4 side (.pdf) ved ansøgninger under 20.000
  • Max fem A4 sider (.pdf) ved ansøgninger over 20.000

Du bedes sætte dig ind i kriterierne for projekter under bydelspuljen, som du finder herunder.
Ansøgningen sendes til info@avlu.dk med "Bydelspuljen: [projektnavn]” i emnefeltet.

Lokaludvalgets kriterier for udvælgelse

Vis alle

Kriterierne for projekter under bydelspuljen.

Hvem: Enhver borger, gruppe eller forening kan søge penge til aktiviteter og arrangementer, der foregår i bydelen Amager Vest, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Amager Vest som bydel.

Hvad: Amager Vest Lokaludvalg støtter almennyttige, non-profit projekter, der er bydelsrelevante og som foregår i bydelen (se kort over Amager Vest herunder). Projektet skal dyrke og styrke værdier som frivillighed, dialog, samarbejde, fællesskab og netværksskabelse.

Kriterier: Dit projekt behøver ikke leve op til alle kriterier, men Lokaludvalget lægger særlig vægt på:

 • At der er en høj grad af frivilligt engagement i projektet.
 • At projektet skaber og/eller styrker netværk i bydelen Amager Vest ved:
  • at projektet gennemføres i samarbejde mellem flere af bydelens borgere og/eller grupperinger, som ikke normalt samarbejder
  • at projektet lægger op til aktiv deltagelse og ikke blot byder på underholdning.
 • At antallet af deltagere står i et rimeligt forhold til det ansøgte beløb.
 • Lokaludvalget prioriterer spirende og nyskabende projekter højt.

I øvrigt opfordrer vi ansøgere at lade sig inspirere af lokaludvalgets Bydelsplan og lokaludvalgets arbejde generelt.

Det er også vigtigt at I overholder bydelspuljens retningslinjer og formalia, da det ellers kan betyde et afslag, eller at vi ikke kan udbetale underskudsgarantien.

Ansøgningsfrister 2023

27. august – (svar start oktober)
24. september – (svar start november)
29. oktober– (svar start december)
19. november – (svar efter d. 19. december)
1. januar 2024 - (svar startfebruar 2024)

Håndtering af persondata

Vis alle

Samtykkeerklæring

Når du indsender ansøgningen, giver du dit samtykke til:

at lokaludvalget efter Persondataloven vil behandle ansøgningens indhold elektronisk.

at oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af lokaludvalget på et offentligt møde.

at oplysninger om ansøgningens formål, ansøgernavn, størrelse på det ansøgte beløb samt lokaludvalgets beslutning vil blive offentligt tilgængeligt som en del af mødematerialet.

Vi gør opmærksom på, at ansøgningen ikke må indeholde andres personoplysninger, uden at der eksisterer et forudgående, dokumenteret samtykke fra de involverede personer. 

Vi gør opmærksom på, at det afgivne samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage ved henvendelse til lokaludvalgets sekretariat, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

Databeskyttelsesloven §7

Vejledning til ansøgningsskemaet

Herunder finder du uddybende vejledning til ansøgningsskemaet.

Punkt 1 -  Anvend en kort, beskrivende og forståelig titel for projektet. Max 100 tegn

Punkt 2 - Skriv hvem der søger og afvikler projektet. Det kan være forening, gruppe af borgere, organisation eller privatperson som står bag projektet.

Punkt 3 - Skriv kontaktoplysninger på den person, f.eks. i foreningen, gruppen eller organisationen, som er ansvarlig for aktiviteten og som kan kontaktes i forbindelse med eventuelle spørgsmål eller tvivl, som måtte opstå i forhold til ansøgningen.

Punkt 4 - Skriv start og slutdato. Fra første spadestik til det sidste lys er slukket. Projektet må IKKE være startet, før lokaludvalget har givet tilsagn til det ansøgte beløb. Aktiviteter og regninger afholdt før tilsagnsdatoen, vil IKKE blive finansieret.

Punkt 5 - Skriv den fulde adresse på stedet, hvor projektet afholdes. Der må gerne angives flere adresser, hvis projektet afvikles på flere steder. Afholdes arrangmentet UDENFOR bydelen, skal det tydeliggøres hvordan målgruppen for arrangementet kommer fra Amager Vest. Du kan se et kort over bydelen herunder.

Punkt 6 til 9 - Husk at medsende budget. Beløb herinde skal stemme med samme beløb i budgettet. Man kan med fordel anvende lokaludvalgets budgetskabeloner, som I finder øverst på denne side. Der er en udgave som dokument (Word) og en som regneark (Excel). Regnskabet ved afrapportering vil tage udgangspunkt i budgettet i ansøgningen, så husk at sende alt med.

Punkt 6 - Angiv det beløb i ønsker at ansøge om underskudsgaranti for. Husk at lokaludvalget kun dækker det eventuelle underskud der måtte være. Beløbet er ikke at forveksle med et sponsorat - Bydelspuljen udbetaler kun penge på baggrund af et underskud i projektet. Det er dog muligt at få udbetalt 50% af beløbet som forskud. I hæfter dog for beløbet - hvis projektet ikke har underskud, vil I blive påkrævet at tilbagebetale pengene.

Punkt 7 - Skriv om I tidligere har søgt eller fået bevilget penge til denne aktivitet fra anden side. Skriv hvor og hvor meget, I har søgt/fået bevilget.

Punkt 8 - Skriv her, hvor meget I selv bidrager med økonomisk til arrangementet. Det kan f.eks. være forplejning, arbejdstimer eller andre ressourcer. Vær opmærksom på, at I vil være forventet at fastholde dette beløb i regnskabet, medmindre andet er aftalt med lokaludvalgssekretariatet. 

Punkt 9 - Skriv her det samlede antal udgifter som et samlet beløb. 

Punkt 10 - Skriv hvor mange der deltager og eventuelt hvor stor usikkerhed I regner med.

Punkt 11 - Angivelsen af samarbejdspartnere hjælper Lokaludvalget med at forstå hvor stor lokal forankring projektet har. Både hos målgruppen og eventuelt på tværs af bydelen.

Punkt 12 - Her kan I beskrive hvor i vil reklamere. Husk på at det er et krav at projektet kommer bredt ud i bydelen. Hvis projektet kun annonceres i omklædningsrummet i jeres skakklub, er det svært at se den brede lokale tilgængelighed.

Punkt 13 - Beskriv her helt kort hvad der skal ske og hvorfor - hvad er formålet?

Man kan vedhæfte en uddybende projektbeskrivelse på helt op til 1x A4-side (.pdf), hvis I søger om mindre end 20.000.
Hvis I søger mere end 20.000 kan I medsende op til 5x A4 sider (.pdf).
Husk at beskrive og fokusere på det I mener er mest relevant for at vurdere projektets målsætning, værdi og gennemførsel. 

Med fordel kan inkluderes følgende afsnit:

 • Aktiviteten - Hvad skal der foregå og hvad skal den indeholde? 
 • Formål med aktiviteten - Beskriv aktivitetens formål. Hvad vil I opnå, ændre eller udvikle?
 • Arrangørerne - Hvem er du, foreningen, gruppen eller organisationen? Beskriv eventuelt foreningens formål.
 • Målgruppe - Uddyb aktivitetens målgruppe. Hvorfor er det specielt spændende for denne målgruppe og hvordan når I ud til den? (f.eks. unge, ældre eller en særlig gruppe).

Punkt 14 - Kort oprids hvem målgruppen er og hvorfor.

Punkt 15 - Her kan du beskrive tilgængelighed for personer med forskellige udfordringer og handicap. Det kan være adgang til arrangement. Eller hvis en del af en forestilling er tilpasset syns- og hørehæmmede. Det kan også være en god idé at angive, hvis forholdene i en del af et arrangement ikke kan tilgås af f.eks. kørestolsbrugere.

Punkt 16 - Her er vi interesserede i at vide om I tidligere har modtaget støtte fra Lokaludvalget. Det skal her siges, at det ikke er muligt at søge støtte til det samme projekt to gange på et år. Hvis I tidligere har fået afslag på en ansøgningen, kan I først ansøge om midler til et nyt projekt igen til næste år.

Hvis dette giver anledning til yderligere spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte Lokaludvalgets puljemedarbejder på ks8c@kk.dk eller sekretariatet på info@avlu.dk.