Ansøgning til bydelspuljen

Her finder du ansøgnings- og budgetskema til at ansøge om støtte med underskudsgaranti hos Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje.

Du ansøger bydelspuljen ved at udfylde og sende:

 • Ansøgningsskema
 • Et realistisk budget med alle forventede indtægter og udgifter
 • Evt. projektbeskrivelse
  • Max 1x A4 side (.pdf) ved ansøgninger under 20.000
  • Max 5x A4 sider (.pdf) ved ansøgninger over 20.000

Du bedes sætte dig ind i kriterierne for projekter under bydelspuljen, som du finder herunder.
Ansøgningen sendes til info@avlu.dk med "Bydelspuljen: [projektnavn]” i emnefeltet.

FRISTER 2024

1. april – Til behandling 30. april
28. april – Til behandling 28. maj
26. maj – Til behandling 25. juni

- Sommer -

4. august– Til behandling 27. august
26. august– Til behandling 24. september
22. september – Til behandling 29. oktober
27. oktober – Til behandling 26. november  
24. november – Til behandling 17. december

Bemærk! Projektet må ikke påbegyndes før der er modtaget tilsagn fra Lokaludvalget. Søg i god tid!

Lokaludvalgets kriterier for udvælgelse

Vis alle

Kriterierne for projekter under bydelspuljen.

Hvem: Enhver borger, gruppe eller forening kan søge penge til aktiviteter og arrangementer, der foregår i bydelen Amager Vest, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Amager Vest som bydel.

Hvad: Amager Vest Lokaludvalg støtter almennyttige, non-profit projekter, der er bydelsrelevante og som foregår i bydelen (se kort over Amager Vest herunder). Projektet skal dyrke og styrke værdier som frivillighed, dialog, samarbejde, fællesskab og netværksskabelse.

Kriterier: Dit projekt behøver ikke leve op til alle kriterier, men Lokaludvalget lægger særlig vægt på:

 • At der er en høj grad af frivilligt engagement i projektet.
 • At projektet skaber og/eller styrker netværk i bydelen Amager Vest ved:
  • at projektet gennemføres i samarbejde mellem flere af bydelens borgere og/eller grupperinger, som ikke normalt samarbejder.
  • at projektet lægger op til aktiv deltagelse og ikke blot byder på underholdning.
 • At antallet af deltagere står i et rimeligt forhold til det ansøgte beløb.
 • Lokaludvalget prioriterer spirende og nyskabende projekter højt.
 • At projekter der søger mere end 10.000 i støtte, arbejder med eller bidrager til, løsningen af de arbejdsområder, som Lokaludvalget har beskrevet i Bydelsplanen.

  Lokaludvalget er interesserede i projekter, der forholder sig til og bidrager med yderligere nye ideer til, hvordan vi kan udvikle vores fantastiske bydel.

  Det er også vigtigt at I overholder bydelspuljens retningslinjer og formalia, da det ellers kan betyde et afslag, eller at vi ikke kan udbetale underskudsgarantien.

Håndtering af persondata

Vis alle

Oplysningspligt (ØKF) - Fortegnelse 12 (Borgerhenvendelser)

Her kan du læse om, hvordan vi behandler din personoplysninger i Københavns kommune (ØKF)


1. Vi er dataansvarlige – sådan kontakter du os

Københavns kommune er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Københavns kommune, Økonomiforvaltningen.

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1550 København V


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Jesper Gjøtterup Andersen på følgende måder:

På e-mail: dpo@kk.dk

På telefon: 33 66 33 66

Ved brev: Suhmsgade 4, 1125 København K, Att: Databeskyttelsesrådgiveren

www.kk.dk/databeskyttelse
 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandling af borgerhenvendelser.

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager Københavns kommune har behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e,

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.


4. Modtagere af dine personoplysninger

Der sker som udgangspunkt ikke videregivelse af oplysninger om de registrerede. Der vil også kunne ske videregivelse af oplysninger i forbindelse med besvarelsen af en aktindsigtsanmodning i en aktindsigtssag.


5. Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i Københavns kommunes elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Københavns kommune vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.


6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

 

Vejledning til ansøgningsskemaet

Herunder finder du uddybende vejledning til ansøgningsskemaet.

Punkt 1 -  Anvend en kort, beskrivende og forståelig titel for projektet. Max 100 tegn.

Punkt 2 - Skriv hvem der søger og afvikler projektet. Det kan være forening, gruppe af borgere, organisation eller privatperson som står bag projektet.

Punkt 3 - Skriv kontaktoplysninger på den person, f.eks. i foreningen, gruppen eller organisationen, som er ansvarlig for aktiviteten og som kan kontaktes i forbindelse med eventuelle spørgsmål eller tvivl, som måtte opstå i forhold til ansøgningen.

Punkt 4 - Skriv start og slutdato. Fra første spadestik til det sidste lys er slukket. Projektet må IKKE være startet, før lokaludvalget har givet tilsagn til det ansøgte beløb. Aktiviteter og regninger afholdt før tilsagnsdatoen, vil IKKE blive finansieret.

Punkt 5 - Skriv den fulde adresse på stedet, hvor projektet afholdes. Der må gerne angives flere adresser, hvis projektet afvikles på flere steder. Afholdes arrangmentet UDENFOR bydelen, skal det tydeliggøres hvordan arrangementet kommer borgere fra Amager Vest til gode. Du kan se et kort over bydelen herunder.

Punkt 6 til 9 - Husk at medsende budget. Beløb herinde skal stemme med samme beløb i budgettet. Man kan med fordel anvende lokaludvalgets budgetskabeloner, som I finder øverst på denne side. Der er en udgave som dokument (Word) og en som regneark (Excel). Regnskabet ved afrapportering vil tage udgangspunkt i budgettet i ansøgningen, så husk at sende alt med.

Punkt 6 - Angiv det beløb i ønsker at ansøge om underskudsgaranti for. Husk at lokaludvalget kun dækker det eventuelle underskud der måtte være. Beløbet er ikke at forveksle med et sponsorat - Bydelspuljen udbetaler kun penge på baggrund af et underskud i projektet. Det er dog muligt at få udbetalt 50% af beløbet som forskud. I hæfter dog for beløbet - hvis projektet ikke har underskud, vil I blive påkrævet at tilbagebetale pengene.

Punkt 7 - Skriv om I tidligere har søgt eller fået bevilget penge til denne aktivitet fra anden side. Skriv hvor og hvor meget, I har søgt/fået bevilget.

Punkt 8 - Skriv her, hvor meget I selv bidrager med økonomisk til arrangementet. Det kan f.eks. være forplejning, arbejdstimer eller andre ressourcer. Vær opmærksom på, at I vil være forventet at fastholde dette beløb i regnskabet, medmindre andet er aftalt med lokaludvalgssekretariatet. 

Punkt 9 - Skriv her det samlede antal udgifter som et samlet beløb. 

Punkt 10 - Skriv hvor mange der deltager og eventuelt hvor stor usikkerhed I regner med.

Punkt 11 - Angiv projektets samarbejdspartnere. Dette hjælper Lokaludvalget med at forstå hvor stor lokal forankring projektet har. Både hos målgruppen og eventuelt på tværs af bydelen. Det er en god idé at beskrive hvordan samarbejdet skal fungere i projektet.

Punkt 12 - Her kan I beskrive hvor I vil reklamere for projektet. Husk på at det er et krav at projektet er bredt tilgængeligt. Hvis projektet kun annonceres i omklædningsrummet i jeres skakklub, er det svært at se den brede lokale tilgængelighed.

Punkt 13 - Beskriv her projektet kort - 350 tegn. Hvad der skal ske og hvorfor - hvad er formålet? Teksten bruges til Lokaludvalgets dagsorden og eventuelt i Lokaludvalgets kommunikation omkring de projekter der modtager støtte.

I kan vedhæfte en projektbeskrivelse på op til 1 A4-side (.pdf), hvis I søger om mindre end 20.000.
Hvis I søger mere end 20.000 kan I medsende op til 5x A4 sider (.pdf).
Husk at beskrive og fokusere på det I mener er mest relevant for at vurdere projektets målsætning, værdi og gennemførsel. 

Med fordel kan inkluderes følgende afsnit:

 • Aktiviteten - Hvad skal der foregå og hvad skal den indeholde? 
 • Formål med aktiviteten - Beskriv aktivitetens formål. Hvad vil I opnå, ændre eller udvikle?
 • Arrangørerne - Hvem er du, foreningen, gruppen eller organisationen? Beskriv eventuelt foreningens formål.
 • Målgruppe - Uddyb aktivitetens målgruppe. Hvorfor er det specielt spændende for denne målgruppe og hvordan når I ud til den? (f.eks. unge, ældre eller en særlig gruppe).

Punkt 14 - Beskriv kort hvem målgruppen er og hvorfor. Der kan være gode argumenter for hvorfor et projekt har en smallere målgruppe. Skriv dem her.

Punkt 15 - Her kan du beskrive tilgængelighed for personer med forskellige udfordringer og handicap. Det kan være adgang til arrangement. Eller hvis en del af en forestilling er tilpasset syns- og hørehæmmede. Det kan også være en god idé at angive, hvis forholdene i en del af et arrangement ikke kan tilgås af f.eks. kørestolsbrugere.

Punkt 16 - Her er vi interesserede i at vide om I tidligere har modtaget støtte fra Lokaludvalget. Det skal her siges, at det ikke er muligt at søge støtte til det samme projekt to gange på et år. Hvis I tidligere har fået afslag på en ansøgningen, kan I først ansøge om midler til et nyt projekt igen til næste år.

Lokaludvalgets puljemedarbejder

Kenneth S. Dollerup

Sundholmsvej 8

2300 København S

Ved spørgsmål til bydelspuljen er du altid velkommen til at skrive eller ringe.

Åbningstider

Henvendelser besvares primært tirsdage og fredage.