Møde med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod

Onsdag den 17. august mødtes lokaludvalget med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod på Hestedrochegrunden ved Kigkurren på Islands Brygge til en snak om vores bydel, mulighederne og udfordringerne.

Kigkurren har længe været et projekt drevet af frivillige i Amager Vest. I to år har lokaludvalget finansieret lejen af grunden samt aktiviteter. Projektet er drevet af en gruppe i lokaludvalget samt lokale borgere og med støtte fra sekretariatet. Her valgte vi at mødes med borgmesteren til en snak om, hvordan vi kan gøre Amager Vest til en endnu mere attraktiv bydel at bo i for alle. Pladsen er et godt billede på det store potentiale, der er i bydelen.

Behov for gennemtænkte helhedsplaner

I dag står Kigkurren uudnyttet hen og anvendes primært som parkeringsplads. Ønsket er derfor fra lokaludvalget, at der bliver udarbejdet en grøn helhedsplan for området, så arealet bliver udnyttet til glæde for både borgerne og det omkringliggende erhvervsliv.

Ligeledes talte lokaludvalget om behovet for en mere gennemtænkt, helhedsorienteret trafikplan for Amager. Med særligt fokus på den øgede mængde trafik på vejene, som nu resulterer i en udvidelse af motorveje og lufthavn, og et større pres på de manglende parkeringspladser er det nødvendigt med en ny trafikplan, så bydelen ikke sander til i biler.

Mere byliv og borgerinddragelse

Lokaludvalget lagde også vægt på behovet for, at borgernes føler sig taget med på råd i de politiske processer, der vedrører dem. Der skal være en mere tydelig borgerinddragelse i forbindelse med  byggeprojekter, så vi kan sikre, at borgerne føler en reel inddragelse i projekternes offentlighedsfase. Hvordan er vi med til at sikre, at de borgere, som endnu ikke er flyttet ind i deres boliger, får varetaget deres interesser overfor bygherrer, og at lokalplanforslaget viser et retvisende billede overfor borgerne? Og hvad er i øvrigt borgmesterens holdning til dispensationer i lokalplanlægningen?

Herudover blev der spurgt ind til, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kunne sikre, at de handicappede i større grad tilgodeses i kommunens planlægnings- og byggefaser, hvordan man sikrer et mere sammenhængende cykelnetværk uforstyrret af biltrafik, og hvordan man fremmer by- og erhvervslivet i Ørestad Syd, så man kan få en mere spændende og livlig bydel.

Selv om der måske ikke er ressourcer til at få alle ønsker opfyldt, er mødet med til at skabe en vigtig bro mellem bydelen og Københavns Rådhus samt få understreget de lokale udfordringer og de skridt, der kan tages for at komme nærmere målene.