Lokaludvalget: Riv hallerne i idrætsparken ned

I stedet for at man renoverer hallerne i Sundby Idrætspark, anbefaler lokaludvalget at rive dem ned, så der kan bygges nyt.
Kommunen undersøger mulighederne for udvikling af Sundby Idrætspark, og nu er Amager Vest Lokaludvalg kommet med anbefalinger.
Fotograf
Sofie Astrid Jensen

Lokaludvalget har nu drøftet de 3 scenarier for udvikling af Sundby Idrætspark, der blev præsenteret på et borgermøde 1. marts (link), og udvalget anbefaler scenarie Y, dog med den tilføjelse at Hal 1 og Hal 2 skal rives ned.

I scenarie Y foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen bl.a. at renovere Hal 1 og Hal 2 samt at nedrive Hal 3, men lokaludvalget anbefaler altså, at man i stedet for også nedriver Hal 1 og Hal 2. Lokaludvalget mener nemlig, at der i stedet for renovering bør bygges nyt, således at vi får en bedre udnyttelse af de tilgængelige arealer.

I lokaludvalgets svar lyder det blandt andet:

”At der med tilgangen af flere borgere i bydelen er stort præs på idrætsfaciliteterne, og derfor bør vi udnytte de begrænsede arealer bedst muligt. Det gøres bedst ved at nedrive de gamle, utidssvarende haller fremfor at renovere.”

Lokaludvalget har sendt sit svar i et brev til Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Øvrige anbefalinger

Lokaludvalget lægger desuden vægt på følgende:

  • Nedrivning af bestående halanlæg, der er utidssvarende, og opførelse af nye haller indrettet med kapacitet og faciliteter til aktuelle indendørs sportsgrene - det vil sige med fleksible anvendelsesmuligheder heriblandt eventarrangementer
  • Bedre indendørs fællesskabsfaciliteter
  • Omlægning af udendørs tennisanlæg og parkering på arealet. Hertil nærmere undersøgelse om behovet for atletikfaciliteter
  • Udvidelse af arealet med kunstgræsbaner til fodbold
  • Ny svømmehal samt hal- og salfaciliteter med indgang fra Sundbyvestervej (ved Højdevangsskolen)
  • At indretningerne og installationerne er sikrede de bedst mulige betingelser for idrætsudøveisen i fremtiden
  • Tværgående stisystemer, der binder områderne Øst og Vest for idrætsparken sammen, hvilket ikke mindst gælder i forbindelse med sikker skolevej for børnene
  • At idrætsparken bevares i sin arealmæssige udstrækning til gavn for idrætslivet og som grønt og anlægsbeplantet område for borgernes friluftudfoldelser, samt at der ikke gøres udstykninger i området til bolig- og forretningsbyggeri
  • At man med indretningen er opmærksom på, at der skal være faciliteter tiI den uorganiserede idræt og motion set i lyset af, at de uorganiserede udgør en stigende andel af de idrætsudøvende
  • At man med indretningen er opmærksom på, i hvilket omfang parkområdet er en del af kommunens skybrudsplan

Lokaludvalgets anbefaling er baseret på et nabomøde d. 23. september 2021, et borgerinddragelsesmøde d. 28. oktober 2021 og seneste borgerinddragelsesmøde 1. marts 2022.

Baggrund og videre behandling

I maj 2021 blev det besluttet af politikerne på Københavns Rådhus at undersøge forskellige scenarier for udviklingen af Sundby Idrætspark i samarbejde med lokale aktører.

Med afsæt i de mange input, herunder lokaludvalgets, vil forvaltningen genbesøge de tre udviklingsscenarier for Sundby Idrætspark. Hvis der besluttes en større forandring af området, vil sagen komme i høring, og der vil være dialog med brugere om konkrete byggerier. Igangværende projekter fortsættes, såsom det nye ungecenter i Sundby Idrætspark, samt undersøgelser af lys- og støjgener.

Sagen forventes at blive behandlet på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget midt juni 2022, og derefter skal sagen i Økonomiudvalget.