Budget 2024 betyder gode nyheder for Amager Vest

Succes! Budget 2024 er nu forhandlet på plads, og der er penge til en ny trafikplan for Amager samt til overdækning af Øresundsmotorvejen.
Overdækning af Øresundsmotorvejen, scenarie 1.

Budgettet for 2024 er nu færdigbehandlet, og der er masser af penge på vej til udvikling af Amager Vest! Vi har faktisk aldrig haft så god en budgetaftale for Amager Vest. Flere af vores ønsker og indspil til budgettet er med i aftalen - det er vi rigtig glade for. Vi glæder os til fortsat at følge udviklingen og bidrage til arbejdet, som er baseret på en masse henvendelser fra engagerede borgere. Så der skal også lyde et tak til alle jer, der tager fast i os og engagerer jer i lokaludvalgets arbejde.

Overdækning af Øresundsmotorvejen

I forbindelse med vores ønske til at få en overdækning af Øresundsmotorvejen fik vi i samarbejde med COWI lavet fire scenarier for dette, og i budgettet har politikerne valgt at satse på scenarie 1. Her skal der laves en tung overdækning i Ørestad samt hamborgskærme mellem Kalvebod Fælled og Tårnby Kommune. Punktet er beskrevet således i budgetaftalen:

TM020 Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest

For at reducere støjniveauet på Øresundsmotorvejen til gavn for områdets beboere er parterne enige om at afsætte midler til det videre arbejde med at overdække Øresundsmotorvejen.

Der afsættes: - 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til udvidet undersøgelse af en priseffektiv støjreduktion

Trafikplan Amager

Vi har også ønsket en ny trafikplan for Amager, der skal håndtere fremtidens trafikale udfordringer på hele Amager. Vi håber på, at vi får sikret et paradigmeskifte for, hvordan men i fremtiden indretter trafikken på øen. Punktet er beskrevet således:

Grøn og mere sikker trafik TM107

Trafikanalyse og -plan for Amager Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af trafikforholdene på Amager, udarbejde en trafikplan for bydelen, igangsætte en visionsproces for bydelen samt sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner. Der afsættes: - 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at sikre et overordnet paradigmeskift for lokale trafikplaner og udarbejdelse af analyse og udkast til trafikplan for Amager samt proces for vision for bydelen. Parterne er enige om, at den finansierede løsning kan opfølges af en byrumsanalyse på linje med erfaringerne fra Middelalderbyen. Denne analyse skal blandt andet se på muligheden for at flytte gadeparkering til parkering i konstruktion. Finansiering heraf henvises til kommende forhandlinger om budgettet.

Stofrum, vildnatur, ny skole og meget mere...

Der er desuden sat penge af til anlæg og drift af et stofindtagelsesrum på Sundholm - et projekt som Amager Vest Lokaludvalg længe har haft som en af vores mærkesager. I sidste overførselssag blev der sat penge af til anlægsbevilling, og nu bliver der altså sat yderligere 11,8 mio. kr. af til anlæg samt drift. Stofindtagelsesrummet forventes at være klar i 2024:

SO28 Anlægsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm

Parterne er enige om at afsætte midler til anlægsbevilling til etablering og drift af et Stofindtagelsesrum på Sundholm. Der afsættes: Københavns Kommune 33/63 Budget 2024 - 4,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til etablering. - 7,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til drift.

Der kommer også midler til videre udvikling af Sundby Idrætspark, bedre trafikforhold ved Boldklubben Hekla, omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled og et attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm. Og så kommer der 149,4 mio. til at opbygge en ny folkeskole i Fælledby, 75,4 mio. til etablering af et nyt dagtilbud i Bella Center og 134,5 mio. kroner til etablering af en ny specialklasserække til 48 elever på Peder Lykke Skolen.

Du kan læse alle punkterne herunder:KF016 Planlægning af etape to i udvikling af Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til planlægningen af etape to i udviklingsplanen for Sundby Idrætspark, herunder planlægning af en ny svømmehal, et halkompleks, nye parkeringsarealer og et centralt strøg.

Der afsættes: - 20,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til rammesættende arbejde, planlægning og forberedelse af lokalplan.

- 0,2 mio. kr. på service i 2026 til projektledelse

TM064 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyseParterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal belyse mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på Artillerivej mellem Vejlands Alle og Rundholtsvej, herunder ved Boldklubben Hekla.

Der afsættes: - 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe mere vild natur på Amager Fælled. Initiativet forventes at fremme biodiversiteten til gavn for dyr og planter.

Der afsættes: - 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af overdrev på boldbanerne øst for Artillerivej. - 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af overdrevet. - 0,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem som følge af bortfald af Kultur- og Fritidsudvalgets hidtidige bevilling til afledt drift og vedligehold af området. - 0,2 mio. kr. på anlæg i 2024 til fjernelse af asfalt og udsåning af hjemmehørende frø på modelflyvebanen. - 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af det anlagte overdrev på modelflyvebanen.

TM015 Etablering af trygt og attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest

25,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til etablering af trygt og attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest.

- 0,4 mio. kr. på service i 2029 og 0,5 mio. kr. i 2030 og frem til vedligehold og afledt drift til det sammenhængende byrum mellem Hørgården og Sundholm (TM015)

TM010a Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave

Undersøgelsen har til formål at kvalificere den løsning for en ny bro, som blev anbefalet i Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af den gennemførte screening. Den skal undersøge de tekniske forhold samt trafikale løsninger ved brolandingerne og tilknytningen til den eksisterende infrastruktur. Beboerne og andre relevante parter skal inddrages i processen.

Der afsættes: - 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til videre projektering. Forligskredsen vil på den baggrund tage stilling til ansøgningen statslig medfinansiering, jf. de afsatte midler til cykelinfrastruktur i Infrastrukturaftalen

BU01 Anlægsbevilling til specialspor med 48 elever ved Peder Lykke SkolenParterne er enige om at afsætte midler til at udvide Peder Lykke Skolen med 48 specialundervisningspladser for at imødekomme behovet for specialundervisningspladser.

Der afsættes: - 134,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 48 specialundervisningspladser. - 0,5 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold.

BU05 Bevilling til tidlig opstart af skolen i Fælledby

BU08 Anlægsbevilling til ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella CentretHvis du har lyst til at læse hele budgetaftalen for 2024, kan du finde den her.