Bred politisk opbakning til et grønt byrum på Bryggen

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har længe arbejdet for, at Kigkurren udvikles til et grønt byrum til glæde for bryggeboerne.

Torsdag d. 12. august 2021 inviterede vi politikere fra Københavns Rådhus, naboinstitutioner og andre interesserede til et møde om Kigkurrens fremtid.

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har fået mulighed for at leje den gamle Hestedroschegrund på Kigkurren de næste tre år og skabe et indbydende byrum for afslapning og aktiviteter. På sigt skal Kigkurren på Islands Brygge blive en grøn korridor og mødested for bydelens beboere og besøgende.

Første skridt på vejen er taget – torsdag d. 12. august 2021 havde lokaludvalget og lokalrådet inviteret politikere fra Københavns Borgerrepræsentation og alle andre interesserede til et borgermøde om Kigkurrens fremtid. De to lokaldemokratiske institutioner ønsker, at Københavns Kommunes politikere bevilger penge til en såkaldt foranalyse af området.

Støtte fra Københavns BorgerrepræsentationDer var bred opbakning til at søge penge til en foranalyse fra alle de fremmødte politikere fra Københavns Rådhus; Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen(Ø), Markus Vesterager(A), Klaus Mygind(SF), Gorm Gunnarsen(Ø), samt opstillede kandidater til Borgerrepræsentationen Lasse Vogel(C) og Lars Vestergaard(DF).

Foranalysen skal undersøge mulighederne for at omdanne Snorresgade, Sturlasgade og Kigkurren til grønne byrum og etablere en gennemgående stiforbindelse til gående og cyklende, så der bliver direkte forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled. Det ønskede beløb til foranalysen er på 600.000kr fordelt over de næste 2 år.

Forarbejdet for en foranalyseAllerede i 2019 begyndte samarbejdet mellem Amager Vest Lokaludvalg om Islands Brygge Lokalråd om et grønnere Kigkurren; i forbindelse med høringsprocessen til Kommuneplan 2019 blev borgerne inviteret til at give deres bud på en grønnere Kigkurren. Her kom 46 borgere – både børn og voksne – med konkrete forslag til, hvordan vi skaber en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled.

Lokaludvalget har gemt borgernes visionstegninger til den dag, hvor Københavns Kommunes politikere bevilger penge til en foranalyse af området.

Foranalysen vil indeholde:  

  • En undersøgelse af planmæssige bindinger og trafikale forhold, herunder bilparkering.
  • En registrering af fysiske forhold herunder egenartsanalyse, vandforhold (regnvand og skybrud), lednings- og geologiske forhold samt vurdering af eksisterende træer og anden bynatur samt opholdsmuligheder.
  • Forskellige løsningsscenarier for området omkring Kigkurren og afdækning af konsekvenser for blandt andet bil og cykelparkering og trafikforhold.
  • En tidsplan samt anlægs- og driftsøkonomi for løsningsscenarierne.