Københavns Kommunes logo

Vision

Sammen med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune arbejder vi for at skabe den bedste ramme for et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest. Det kalder vi plads til liv.

Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalgene står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger og understøtter dialogen mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Rådhuset. 

Lokaludvalgene har desuden til opgave at

 • Arbejde opsøgende og tilbyde hjælp og vejledning til lokale københavnere, der ønsker at engagere sig i bydelens udvikling og lokaludvalgets arbejde.
 • Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. boligorganisationer, foreninger, erhvervsliv, skoler og institutioner, samt støtte dannelse af nye netværk i bydelen.
 • Sikre, at københavnernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, der har særlig betydning for den enkelte bydel. Det sker bl.a. gennem synliggørelse af den københavnerinddragelse og afvejning af forskellige lokale hensyn, der ligger til grund for lokaludvalgets udtalelser og arbejde i bydelen.
 • Styrke sammenhængen mellem lokale hensyn og kommunale temaer eller politikker.

Lokaludvalgene har hver 25 medlemmer, hvoraf de 15 repræsenterer forskellige frivillige foreninger i Amager Vest og 10 er udpeget fra hvert af de politiske partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. Mød medlemmerne her 

  Amager Vest Lokaludvalg arbejder for, at byudviklingen giver plads til både mennesker og natur og skaber de bedste rammer for børneliv, kulturliv, dyreliv, erhvervsliv og ikke mindst et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest. Det kalder vi plads til liv.

  Vi er til stede

  Vi kender bydelen og de mennesker, der bor og arbejder her. Vi bruger vores lokale viden til at skabe endnu bedre rammer og plads til liv. Vi arrangerer debatter, workshops, informationsmøder og andre aktiviteter, hvor vi informerer om udvikling eller ændringer i bydelen, og hvor københavnerne kan give deres input og fortælle os om ønsker, idéer og behov.

  Vi forbinder

  De inputs tager vi med til politikerne og beslutningstagerne i kommunen, så de kan blive en del af de officielle aftaler for byens udvikling. Som en del af kommunen, og samtidig lokalt forankret i bydelen Amager Vest, fungerer vi som bindeleddet mellem Københavns Kommune og bydelens lokale borgere.

  Vi samarbejder

  På den måde understøtter vi, at alle kan bidrage til byudviklingen. For byens udvikling skal ske sammen med københavnerne og ikke udenom dem. Vi tror på, at god dialog og samskabelse, både mellem borgere og rådhus og mellem forskellige grupper i bydelen, i sidste ende er udslagsgivende for, om vi har en by med plads til alle og plads til liv.

  Vores opgaver

  Bydelspuljen

  Vi støtter lokale foreninger og projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. Link til søg støtte

  Bydelsplan

  Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København. Link til bydelsplan

  Høringer

  Amager Vest Lokaludvalg afgiver svar i alle høringer, der handler om vores bydel. Det kan være kommende boliger eller kommunale strategier og nye politikker for miljø, trafik, sundhed, skole, børn, unge eller ældre. Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender høringssvar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger om byudviklingen i Amager Vest.

  Følg med i Københavns Kommunes offentlige høringer på www.blivhoert.kk.dk

  Miljø

  Lokaludvalgene varetager den lokale miljøopgave for deres bydel. I Amager Vest har vi valgt at lade Miljøpunkt Amager varetage den opgave. Miljøpunkt Amager er et selvejende miljøcenter, der har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på Amager. Link til miljø-siden

  Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Vi fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus.

  Vi har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der hjælper os med møder, referater, projekter, henvendelser og københavnerdialog.

  Amager Vest Lokaludvalg
  Sundholmsvej 8
  København S

  TLF: 21513935

  info@avlu.dk / avlu.dk