Vores svar på Kommuneplanstrategi 2023 og borgernes trafikbekymringer

Vi er nu klar med vores kommentarer til ny kommuneplanstrategi, og så besvarer vi en række henvendelser fra borgere, der er bekymrede for trafikkens udvikling i bydelen.
Fotograf
Sofie Astrid Jensen

Sommeren er snart forbi, men vi er tilbage og har afholdt vores første lokaludvalgsmøde efter sommerferien. Her har vi behandlet en lang række punkter, og vi vil først og fremmest gerne præsentere vores svar på den ny Kommuneplanstrategi 2023.

Derudover har vi udarbejdet en række svar på henvendelser fra borgere, der er bekymrede for trafikkens udvikling i vores bydel. Vi er glade for, at I tager fat i os!

Kommuneplanstrategi 2023

Borgerrepræsentationen har bedt os om at kommentere på udkastet til Kommuneplanstrategi 2023. I vores svar har vi udvist en generelt bekymring for konsekvenser af væksten i København og et fokus på øget trivsel. Derudover har vi haft fokus på at indskrive de dagsordener og projekter, som lokaludvalget har vedtaget i vores Bydelsplan 2022-2026.

Du kan læse hele vores svar her, men for overskuelighedens skyld kan du her læse hovedpunkterne:

 • En klar sammenhæng mellem vision og konkrete kommuneplanændringer
 • Analyse af boligbehovet regionalt set 
 • Flere grønne arealer og mere biodiversitet
 • Grønne korridorer i Amager Vest
 • Flere træer i byen
 • Prioriter og giv plads til livet mellem husene og grønne uderum
 • Nej tak til friarealer på tage
 • Bedre planlægning af Affaldshåndtering
 • Definer randbebyggelser med respekt for byens kulturarv
 • Trafikplan for Amager, som der skal sættes penge af til
 • Bedre håndtering af parkeringssituationen
 • Krav om bedre midlertidig anvendelse af ubebyggede arealer
 • Bedre planlægning for butiks-, by- og erhvervslivet
 • Fremme muligheder for handicap tilgængelighed i byen
 • Bedre oplysning af borgerne om kommuneplanen

Kommuneplanstrategi 2023 indeholder en samlet vision for Københavns udvikling; ”Fremtidens klimavenlige hovedstad”. Visionen vil blive omsat til konkrete forslag til løsninger i den kommende Kommuneplan 2024, der lægger rammerne for den fysiske arealudvikling af Københavns Kommune de næste 12 år.

Borgerhenvendelse vedr. jordtransporter på Islands Brygge

Vi har modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Artillerivej Syd, der sammen med Grundejerforeningen Havnestad oplever en betydelig og markant stigning af jordtransporter på stykket mellem Selinevej og Artillerivej hhv. Hilmar Baunsgaard Boulevard/Islands Brygge.

Her har de bedt lokaludvalget besvare en række spørgsmål omkring problemstillingen, herunder om vi har stillet krav til disse transporter, og om vi har været i dialog med kommunen og sikret en trafiksikkerhedsgodkendelse af transporterne. Det korte svar er, at det har vi:

Lokaludvalget har tidligere kaldt den kraftigt øgede mængde jordtransporter igennem boligområder for uacceptabel. I besvarelsen til Grundejerforeningerne fremgår det også, at vi til budgetforhandlingerne 2024 har indstillet som budgetnotat, at rundkørslerne på Ørestad Boulevard omdannes, for at kunne lede den tunge trafik til Lynetteholmen herigennem og udenom boligområderne. Du kan læse hele vores svar her.

Busstop og sikker overgang på Ørestad Boulevard

Vi har tidligere modtaget en henvendelse fra en borger, der er bekymret for trafiksikkerheden for de bløde trafikanter over Ørestad Boulevard til Byparken.

Borgeren oplever, at bilerne øger farten, når de når til fodgængerfeltet på trods af, at der står mange børn og venter på at komme over. "Da jeg gik over i dag, stod der 7 drenge på 11 år og ventede pænt på at gå over fodgængerfeltet, men da der kom en bil kørende mod dem, ville de sikre sig at bilen stopper (som den skal). I stedet for at stoppe, velvidende at der står 7 unge drenge og venter på at komme over, så gasser bilen op og kører direkte over i stedet for at stoppe, og drengene bliver enormt utrygge." 

Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og Grundejerforeningssekretariatet har bekræftet problematikken overfor os, og derfor har vi besluttet at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, som du kan læse her.

Nyt busstop?

Grundejerforeningen Arenakvarter har rettet henvendelse til os med en opfordring til, at vi arbejder for et busstop på Ørestads Boulevard ud for Royal Arena. Opfordringen skyldes:

 • Borgerhenvendelser til grundejerforeningen om dette ønske.
 • Den vedblivende befolkningstilvækst i Ørestad.
 • At kvarterets nye skole på Hannemanns Allé på daglig basis vil øge til- og frastrømningen af mennesker i området.
 • Kommunens intention om anvendelse af skolens faciliteter udenfor gængs skoletid. 
 • At man i sin tid planlagde en ekstra metrostation ud for Arenakvarteret. 

Vi har nu sendt et støttebrev, som grundejerforeningen kan bruge i dens eget arbejde for etablering af et ekstra busstop på Kanalpladsen. Læs vores brev her.

 

På vores lokaludvalgsmøde i august behandlede vi også en lang række andre punkter, som vi synes, du skal dykke ned i - find referatet her. 

Husk, at du altid er velkommen på vores møder, som holdes den sidste tirsdag i måneden.