Vi har spurgt 6 folketingskandidater om Amagers fremtid

Lokaludvalget har spurgt en række folketingskandidater om sager, der er vigtige for bydelens borgere. Det er alle kandidater der enten stiller op i, eller har personlig tilknytning til, vores lokalområde.

Valgdagen nærmer sig og derfor vil vi gerne lære kandidaterne bedre at kende. Derfor har lokaludvalget valgt at spørge kandidater fra alle partier, om en række spørgsmål der er vigtige for bydelen.Vi har spurgt kandidater fra alle partier, der enten stiller op i vores kreds eller har en personlig tilknytning til bydelen.De følgende kandidater vendte tilbage på vores opfordring:

 

Thomas Rohden (B) stiller op i Sundbyvesterkredsen.

Denise Rostgaard (D) stiller op i Københavns Storkreds.

Anne Rasmussen (V) stiller op i Københavns Storkreds og bosat på Amager.

Jarl Freyling (S) stiller op i Sundbyøsterkredsen.

Charlotte Nellemann (I) stiller op i Københavns Storkreds.

Mette Reissmann (S) stiller op i Københavns Storkreds. 

Anne Rasmussen, Charlotte Nellemann og Mette Reissmann besvarede vores spørgsmål i form af videointerviews, som du kan se på vores Facebookside.

  

 

Thomas Rohden (B)

Thomas Rohden (B) stiller op i Sundbyvesterkredsen

1. Hvad mener du om en overdækning af Øresundsmotorvejen?

Jeg har som medlem af Regionsrådet fået afsat penge til udviklingen af overdækningsprojekter, hvor solceller kan indgå. Det mener jeg også vil være en god ide ved øresundsmotorvejen. Overdæk den med solceller. 

2. Er du for eller imod roadpricing i København?

For - roadpricing er en effektiv måde at reducere trængslen på. 3. Er du for eller imod Lynetteholm?

Jeg har ikke tillid til projektet. Derfor syntes jeg det skal sætte på pause - det vil også nedbringe inflationen i byggesektoren -  og så må vi starte med at se på det hele igen. 4. Er du for eller imod Østlig Ringvej?

Der skal ikke bygges flere veje i København. Jeg vil hellere bruge penge på cykelstier og metro. 5. Skal Danmark genindføre en stærkere regionsplanlægning?

Ja, særlig inden for klimasikring er der brug for en koordinering på et støre plan. 6. Hvad vil du konkret gøre for at sikre en styrket regionsplanlægning?

Foreslå at give Regionen en kordinerende myndighed på flere området. 7. Hvad mener du om en udvidelse af Københavns Lufthavn?

Jeg er stærkt bekymrede overfor nabo gener. 8. Hvad er din vision for Københavns Lufthavn?

At Københavns Lufthavn bliver førende i den grønne omstilling af flytrafikken, med alternative grønne drivmidler. 9. Er du for eller imod flere ressourcer til lokalt politi?

Politikerne skal blande sig uden om politiet prioriteringer. Det må være en faglig vurdering der bestemmer hvor politiet skal være - ikke en politisk. 

 Denise Rostgaard (D)

Denise Rostgaard (D) stiller op i Københavns Storkreds.

1. Hvad mener du om en overdækning af Øresundsmotorvejen?

Hvis prisen ved overdækning står mål med gevinsten, er det noget, som bør gennemføres. Herefter rejser der sig et spørgsmål omkring, hvem der skal betale, og hvordan gevinsten bør fordeles. Det må bero på et grundigt forberedelsesarbejde. 2. Er du for eller imod roadpricing i København?

Nye Borgerlige mener at registreringsafgiften og brændstofsafgifter bør sænkes. Det kan til gengæld medføre mere trafik, støj og luftforurening, og derfor ville det give mening at implementere roadpricing, så snart teknologien er tilstede. Danmark bør ikke betale prisen for at udvikle teknologien, eftersom andre lande allerede i gang. Som midlertidig foranstaltning bør man derfor se på, om antallet af biler svarer til antallet af parkeringspladser, samt om parkeringsafgifterne står mål med omkostningerne ved biltrafik i byen.3. Er du for eller imod Lynetteholm?

Imod. Der er store arealer i København, hvor der kan bygges nyt og smukt. Lynytteholm-projektet bliver en plage, som vil vare i årtier og forringe mange københavneres livskvalitet.4. Er du for eller imod Østlig Ringvej?

For. Det er vigtigt, at politikerne investerer i at nedbringe trængslen i og omkring København på den mest skånsomme måde.5. Skal Danmark genindføre en stærkere regionsplanlægning?

Politikerne skal ikke lave regionsplanlægning.  6. Hvad vil du konkret gøre for at sikre en styrket regionsplanlægning?

Ved at styrke lokaldemokratiet, så visioner, som går på tværs af kommunegrænser afspejler lokale ønsker og behov.7. Hvad mener du om en udvidelse af Københavns Lufthavn?

Hvis det skyldes, at lufthavnen oplever stærk økonomisk fremgang og gerne vil udvide, så gerne. Så længe det foregår på markedsvilkår og de fulde omkostninger – også de indirekte omkostninger – medregnes. Det indebærer også, at berørte beboere kompenseres for øgede støjgener.8. Hvad er din vision for Københavns Lufthavn?

Jeg er sikker på, at medarbejderne hos Københavns Lufthavn har størst forstand på, hvilke visioner giver mening for deres arbejdsplads og kunder.

Det er ikke en politisk opgave at have erhvervsøkonomiske visioner. Ville jeg det, var jeg gået efter direktørjobbet hos Københavns Lufthavn.Det politiske ansvar ligger i, at prioritere de ressourcer, samfundet råder over. Som borgerlig mener jeg, at ressourcerne ligger bedst i borgernes – og dermed også virksomhedsejernes – lommer.9. Er du for eller imod flere ressourcer til lokalt politi?

Kriminalitet er frem for alt et lokalt anliggende. Derfor giver lokalt politi klart bedst mening. Jeg mener, at betjente, som kender lokalsamfundet og et lokalsamfund, som kender betjentene vil give de bedste resultater for pengene. Vi arbejder derfor for, at hver kommune fremover skal have sit eget politi. 

 

Anne Rasmussen (V)

Anne Rasmussen (V) stiller op for Venstre og bosat på Amager:

1. Hvad mener du om en overdækning af Øresundsmotorvejen?

Vedvarende støj har mange helbredsmæssige konsekvenser, derfor er det vigtigt for borgernes generelle sundhed og trivsel at vi gør hvad vi kan for at mindske støjgener. At overdække motorvejen har derfor mange positive virkninger. Øget sundhed, øget trivsel, plads til grønne- og rekreative områder.2. Er du for eller imod roadpricing i København?

Alt for mange mennesker er desværre afhængige af deres bil, fordi der ikke er optimale muligheder for at benytte kollektiv trafik. Det løser roadpricing ikke. Vi skal derfor først i gang med at investeres i tiltag der gør det muligt for pendlere ind og ud af København at komme over i kollektiv transport hele eller dele af vejen. Det gælder blandt andet park-and-ride, hurtigbusser i egen kørebane, mere metro, flere S-toge3. Er du for eller imod Lynetteholm?

Jeg er personligt imod Lynetteholmen. Jeg mener ikke at projektet hviler på en gennemarbejdet undersøgelse af hvad der samlet set er bedst for København og hovedstaden.

Det er ikke fuldt ud undersøgt hvad de negative konsekvenser er og om formålet med Lynetteholmen kan opveje dette. Såvel en klimasikring som en ringvej ville kunne etablere uden Lynetteholmen.

At udvikle byer af den størrelse og tæthed som København har fået er kompliceret, og kræver at man kan arbejde med mange ukendte faktorer og en meget kompleks risikovurdering. Ingen af dele har man arbejdet grundigt med i forbindelse med beslutningen om Lynetteholmen.

At udvikle København ud fra et rent økonomisk perspektiv er et alt for kortsigtede mål. Byudvikling kræver langtidsholdbare løsninger. Byens borgere har brug for andet end bare en bolig. Der skal være plads til fællesskab, foreningsliv, bevægelse og leg, og selvfølgelig grønne områder.

4. Er du for eller imod Østlig Ringvej?

Jeg er for de løsninger der tjener København og hovedstaden bedst. Det skal hvile på et oplyst grundlag, og det skal kunne dokumenteres at projektet kan levere op til dets formål.5. Skal Danmark genindføre en stærkere regionsplanlægning?

Der er behov for at vi tænker hovedstad som mere end blot København og udvikler omegnskommunerne, så de bliver en integreret del af Hovedstaden.  Det vil give en bedre sammenhængskraft for hele hovedstadsområdet. København er jo som kommune et forholdsvist lille areal, når man tænker på andre hovedstader. Samtidig er der behov for en regional planlægning af den kollektive trafik. Alt for mange er pendlere er afhængige af deres bil, fordi der ikke er et brugbart alternativ.6. Hvad vil du konkret gøre for at sikre en styrket regionsplanlægning?

Der er behov for et opgør med konstruktionen By & Havn og staten må i stedet bære et større del af finansieringen af infrastrukturen i København. Så længe finansiering ligger i By & Havn bremser det for planen om at udvikle hovedstadsområdet som helhed og dermed hvad der gavner Københavns og omegnskommunerne bedst, fordi By & Havn kun tjener penge ved at frasælge og udvikle grunde i København.7. Hvad mener du om en udvidelse af Københavns Lufthavn?

Udvidelsen af Københavns lufthavn udgør ikke i sig selv et problem. Men vi er nødt til at forholde os til at lufthavnen ligger i et tætbebygget område og meget tæt på centrum af København. Det giver rigtigt mange fordele og gør det attraktivt for mange, både når det gælder at besøge København men også at benytte København som vært for diverse erhvervsmæssige arrangementer. Det skal vi glæde os over. Samtidigt sætter netop beliggenheden også sine begrænsninger. Vi kan ikke lade byens borgere betale prisen for at lufthavnen skal vækste. Det gør vi heller ikke på andre områder. Vi skrotter heller ikke køretidsreglerne for at transportvirksomhederne kan tjene flere penge. Ligesom det skal være trygt og sundt at gå på arbejde, skal det også være sundt og trygt at bo der hvor man en gang har bosat sig. Støj og forurening har mange helbredsmæssige konsekvenser og det går ud over vores trivslen. Det er vi derfor nødt til at tænke ind, i en udvidelse af lufthavnen.8. Hvad er din vision for Københavns Lufthavn?

Jeg ønsker mig en moderne og attraktiv lufthavn under udvikling, men hvor hensynet til naboerne går hånd i hånd. Derfor skal der foretages uvildige og objektive støjmålinger, som sikrer at lufthavnen overholder de fastsatte støjgrænser og vi skal derudover også droppe natteflyvning, som også er sket i mange andre europæiske lufthavne af den størrelse, som ligger bynære.

9. Er du for eller imod flere ressourcer til lokalt politi?

Det bedste vi kan gøre for borgernes tryghed er at skabe et stærkt forankret lokalsamfund. Derfor mener jeg at tiden er inden til at se på om ikke Københavns skal splittes op i mindre kommuner.

Jeg går ind for en stærk lokal forankring. Jeg tror der er behov for et opgør med Københavns som en stor kommune og i stedet opdele København i mindre kommuner som det også blev anbefalet af strukturkommissionen i forbindelse med sammenlægning af kommuner.

Der er mere tillid mellem vælgere og politiker i en kommune med 30.000 borgere, hvor man møder sit lokale byrådsmedlem over køledisken, træner i samme fodboldklub eller har børn i samme børnehave. Byrådsmedlemmerne ved, hvad der rører sig i deres lokalsamfund.

I Københavns Kommune er byrådsmedlemmerne spredt ud over hele byen, og har lidt eller ingen forståelse for den hverdag, der udspiller sig langt fra dem selv.

 

 

Jarl Freyling (S)

Jarl Freyling (S) stiller op i Sundbyøsterkredsen

1. Hvad mener du om en overdækning af Øresundsmotorvejen?

I forbindelse med etableringen af en østlig ringvej kan det overvejes om der som følge af den øgede trafik vil være behov for særlige foranstaltninger - herunder en øget overdækning - for at mindske trafikstøjen2. Er du for eller imod roadpricing i København?

Jeg går i princippet ind for roadpricing, hvis man kan finde den rigtige model, der bl.a. skal medvirke til at begrænse trafikken i København  

3. Er du for eller imod Lynetteholm?

Lynetteholmen er et spændende projekt, der på en god måde kombinerer stormflodssikring, byudvikling og etablering af nye grønne byområder.

4. Er du for eller imod Østlig Ringvej?

En Østlig ringvej vil være med til både at aflaste det indre af København og den østlige del af Amager. Jeg ser også gerne at det overvejes om ringvejen kan kombineres med en stormflodsikring af  Øst-amager. 

5. Skal Danmark genindføre en stærkere regionsplanlægning?

Det nuværende planlovgivning er udtryk for et fornuftigt samspil mellem landsdækkende, regionale og lokale hensyn. Jeg ser ikke umiddelbart behov for ændringer. 

6. Hvad vil du konkret gøre for at sikre en styrket regionsplanlægning?

Som allerede nævnt ser jeg ikke noget umiddelbart behov for at ændre de gældende regler.

7. Hvad mener du om en udvidelse af Københavns Lufthavn?

Københavns Lufthavn skal fortsat være centrum for luftfarten i Skandinavien. 

8. Hvad er din vision for Københavns Lufthavn?

Med en mere bæredygtig omlægning af luftfarten vil det være muligt at bevare de mange arbejdspladser på Amager, der er forbundet med lufthavnen.

9. Er du for eller imod flere ressourcer til lokalt politi?

 Det er vigtigt at alle borgere kan føle sig trygge. Derfor er jeg glad for at den nuværende regering er begyndt med at rulle den centralisering af politiet tilbage som den tidligere borgerlige regering gennemførte