Vejlands Kvarter – trafik og trængsel

Det kommende Vejlands kvarter på Amager Fælled byder på byrum med få biler og lav fart. Men efter alt at dømme vil den sekssporede Vejlands Allé påvirke bydelen med støj og selv blive påvirket af den øgede trafik.

Det nyeste kvarter i Amager Vest, Vejlandskvarteret på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde med naturen som nærmeste nabo. Lokalplanen for Vejlands Kvarter er på vej i høring og i den forbindelse inviterer Amager Vest Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen, der står bag lokalplansforslaget, til borgermøde onsdag d.23. august kl. 18.00-21.00. 

Som baggrundsviden til borgermødet har Amager Vest Lokaludvalg valgt at producere fire artikler, der med udgangspunkt i forslaget til lokalplanen, miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten informerer om henholdsvis byliv, natur, forurening og trafik. 

I denne artikel videreformidler vi, hvad der står beskrevet om trafikken i forslaget til lokalplan og Miljøkonsekvensrapporten.  

Næsten bilfrit byområde

Det kommende byområde på Amager Fælled vil bevæge sig i en bæredygtig retning og det kan ses på den infrastrukturen i området; Veje og stier i den nye bydel skal efter planen holdes på et minimum, så naturen kan få mest mulig plads og være det bærende element for de ubebyggede arealer.  

For at anlægge nærmest bilfri gader er de funktioner, der genererer trafik (for eksempel dagligvareforretning, skole og plejecenter), placeret i nærheden af Vejlands Allé. Også størstedelen af parkeringen placeres i decentrale parkeringsanlæg mod Vejlands Allé og i den nordlige del af bebyggelsen.  

Lokalvejene indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Det vil sige, at den lille mængde biltrafik skal underordne sig den aktivitet, der måtte være i gaderummet med en forventet maksimal hastighed på 15 km/t. Vejene anlægges i et bugtende forløb, hvor fælledens naturtype bruges i indretningen af vejrummet. For enden af lokalvejene er der vendepladser med lege og opholdsaktiviteter. Der er på hver lokalvej plads til et par parkeringspladser til korttidsparkering/gæsteparkering.På lokalvejen som forbinder bebyggelsen i et rundt loop er det hensigten, at hastigheden begrænses til 30km/t.  

Offentlig transport og delebiler

Parkeringsnormerne i kommuneplan 2019 betyder, at der i Vejlands Kvarter vil være lidt under 1 parkeringsplads pr. 3 familiebolig. Det betyder, at mange af beboerne i kvarteret vil komme til at benytte andre transportformer end bilen – fortrinsvis kollektiv transport (metro/bus) og cykel. 

For at en større andel af boligerne får adgang til en bil, er det bygherres hensigt, at op til 15% af parkeringspladserne til boligerne skal være forbeholdt delebiler. Delebilerne vil både være placeret på terræn og i bygninger, som parkeringshuse. Op til 10 % af den samlede parkeringsdækning kan placeres på terræn i flexzoner og kan anvendes til korttidsparkering, gæsteparkering samt af- og påsætning. Udover delebiler forberedes alle parkeringspladser i parkeringshusene til el-ladestandere, og der etableres rigeligt med el-kapacitet for at imødese den grønne omstilling. 

Utryghed og trængsel

Selvom der er fokus på færre biler inde i byområdet, vil Vejlands Kvarter, både i anlægsfasen og når byområdet står færdigt, have konsekvenser for trafikken i Ørestad.  

I miljøkonsekvensrapporten er det vurderet, at den øgede lastbiltrafik i anlægsfasen vil medføre en væsentlig påvirkning i form af øget utryghed og risiko for uheld, især ved den uregulerede krydsning af supercykelstien ved indkørslen til projektområdet fra Vejlands Allé.   

Som afværgeforanstaltning i anlægsfasen vil der blive foretaget tiltag i projektområdet, som understøtter den tunge lastbiltrafik med henblik på at højne trygheden og trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter. Det kan være behov for udvidelse af køresporene, og det kan overvejes, om cyklister fra Vejlands Allé øst skal ledes igennem signalanlægget og køre som dobbeltrettet færdsel fra signalanlægget til den dobbeltrettede cykelsti langs Vejlands Kvarter.  

For at efterleve der, er der derfor stillet det vilkår, at der i anlægsperioden vil foretages tiltag i projektområdet, som understøtter den tunge lastbiltrafik med henblik på at højne trygheden og trafiksikkerheden for især de bløde trafikanter. Dette skal aftales nærmere med Københavns Kommune. 

Ubekendte konsekvenser for trafikken

Men der er flere andre ubekendte faktorer, som gør det svært at vurdere byggeriets påvirkning af trafikken. 

Det vurderes at Vejlands Kvarter vil generere en hel del mere trafik på Vejlands Allé, den sekssporede vej, der forbinder Amager med det regionale vejnet og motorvejsnettet. I gennemsnit kører der hver dag 27.000 biler på Vejlands allé og en analyse fra Bygherre viser, at signalet ved Vejlands Allé allerede er udfordret på kapaciteten. 

For at kunne imødegå de trafik- og kapacitetsmæssige udfordringer i krydset Centerboulevard og Vejlands Allé foreslås det, at krydset bygges om. Om denne afværgeforanstaltning er nok for at få trafikken på Vejlands Allé til at glide lettere, er på nuværende tidspunkt ikke vurderet konkret i forhold til kapacitetsberegninger og afledte effekter. 

Derudover er der flere planlagte projekter i for eksempel Bella Kvarter, hvor man forventer at opføre omtrent 630 nye boliger, erhverv, detailhandel, en ny hal til messe- og konferencefaciliteter samt to kommunale daginstitutioner. Der foreligger ikke beregninger af, hvordan de planlagte projekter tilsammen vil påvirke trafikken.  

Dertil er Vejlands Kvarter omgivet af eksisterende cykel- og gangforbindelser over Amager Fælled, ind mod centrum. Stierne på Amager Fælled er den mest direkte vej til København fra Vejlands Kvarter, og man vil derfor kunne forvente en stigning i stitrafikken som konsekvens af byudviklingen. Særligt på supercykelstien langs Vejlands Allé forventes der en stigning i antal brugere, men omfanget er ikke kendt.  

Trafikstøj 

Trafikken fra Vejlands Allé vil påvirke det kommende kvarter med en del støj. Selv med etableringen af en fire meter høj støjskærm vil støjniveauet fra den sekssporede vej overstige den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for boliger, daginstitutioner og grundskoler. Derfor skal det sikres i planlægningen, at grænseværdierne for støjniveauer i de fremtidige bygninger og på friarealer kan overholdes. 

Den fremtidige bebyggelse og friarealer i planen er placeret således, at bebyggelsen mod Vejlands Allé kan danne støjskærm for dele af friarealerne. For at kunne overholde støjgrænserne i bygningerne kan det desuden blive nødvendigt at støjisolere bygningerne.  

Støjskærmen gør, at bebyggelsen kan opføres tæt ved Vejlands Allé og de nordlige arealer kan friholdes for byggeri, da det mod nord, naturkvaliteten er højest.  

Det foreslås, at støjskærmen beplantes med klatreplanter, der typisk vil være at finde i et tilsvarende område. Ydermere stilles krav om, at støjskærmen opføres i materialer, der vil bidrage til insekt- og fuglelivet. Den grønne støjskærm vil sammen med grønne tage og stedvist grønne facader bidrage til at understøtte insekt- og dyrelivet i området.  

Fakta om byggeriet: 

Lokalplansforslaget muliggør en bydel på 219.000 m2, men på grund af et naturhegn ud mod Vejlands Allé er det blot 181.000 m2 af de 219.000m2, der kan bebygges med b.la. boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og femsporet skole. Byområdet får omkring 2000 blandede boliger med en forventning om ca. 4000 beboere. Af de 181.000 m2 kan der opføres bebyggelse på 118.000m2 i samlet etageareal. Bebyggelsen bliver højst 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 24 meter. Det er bygherres målsætning, at byområdet kan certificeres til DGNB-platin – det bedste indenfor bæredygtighedscertificeringer – mens de enkelte byggerier kan opnå minimum DGNB-guld.   

Byområdet vil blive udviklet over en årrække. Byudviklingsselskabet forventer, at de første nye bebyggelser på baggrund af det nye plangrundlag kan tages i brug i 2022. Byudviklingsselskabet forventer, at byområdet er fuldt udviklet efter cirka 10 år, dvs. i begyndelsen af 2030’erne