Høringssvar vedr. biodiversitetsstrategi og handleplan

Amager Vest Lokaludvalg er nu klar med vores høringssvar på Københavns Kommunes nye strategi og handleplan for biodiversitet, hvor vi hilser den velkommen. Intentionerne er gode - og meget ambitiøse.
Lokaludvalget var i dialog med borgerne om biodiversitet ved Fælledens Dag d. 11. september.
Fotograf
Sofie Astrid Jensen

Amager Vest Lokaludvalg har nu sendt sit høringssvar til kommunen, som kan læses i sin fulde udgave i bunden af artiklen.

Lokaludvalget hilser strategien og handleplanen for biodiversitet velkommen. Naturen er vigtig for menneskers by og bør prioriteres højere i København. Intentionerne i strategien er rigtig gode. Det samme gælder handleplanen.

De er dog også meget ambitiøse. Lokaludvalget bakker i særdeleshed op om ambitionen om at øge de offentligt tilgængelige grønne arealer i København fra 25% til 30%. Dette er et ambitiøst mål, som vil forudsætte, at Københavns Kommune reserverer ca. 365 hektar yderligere til grønne, offentlig tilgængelige arealer (se det fulde høringssvar for beregning).

Til sammenligning kan nævnes, at det planlagte byggeri på Amager Fælled optager et areal på 20 hektar. I dette perspektiv virker det påfaldende, at betydelige områder med vild natur og høj biodiversitet på Amager Fælled nu nedlægges af Københavns Kommune til fordel for byggeri. Københavns Kommune bør med den grønne målsætning reservere store arealer og planlægge for grønne korridorer i den kommende Kommuneplan som grundlag for lokalplaner og plejeplaner. Plantekasser, fortovsbede og grønne gårde er på ingen måde nok til at imødekomme målsætningen.

Grønne korridorer

Amager Vest Lokaludvalg nævner også sit arbejde med 3 grønne korridorer, som vi

anbefaler, at Københavns Kommune indskriver i Kommuneplanen og prioriterer midler til anlæggelsen af:

1. Fra Prøvestenen i Nord, langs den tidligere Amagerbanes tracé,

til Islands Brygge2. Fra havneparken på Islands Brygge, over Kigkurren, til Amager

Fælled3. Fra Amager Fælled, over Vejlands Allé med faunapassage, til

Kalvebod FælledØget befolkningstilvækst og den blå by

I høringssvaret nævner vi også vores fokus på vores 'blå' bydel, hvor vi vil tage særligt ansvar for at fremme initiativer, som øger biodiversiteten langs de store vandområder i bydelen.

I forlængelse heraf er det også relevant at overveje, om en højere biodiversitet er realistisk, når befolkningstilvæksten øges kraftigt.

Helt generelt føler lokaludvalget sig nødsaget til at understrege, at der simpelthen mangler sammenhæng mellem de gode intentioner og Københavns Kommunes vækstambitioner. Naturen kræver plads, og det

er svært, når befolkningstrykket hele tiden øges. Der er grænser for, hvor mange mennesker vi kan proppe ind i København, hvis vi samtidig skal have plads til bl.a. natur.

Derfor gør vi igen opmærksom på, at placering af fremtidigt større boligboligbyggeri bør ses i en regional kontekst, hvor udbuddet af boliger øges i omegnskommunerne med beliggenheder tæt på højklasset kollektiv transport på tværs i regionen. Hensigten er at mindske presset på arealer til nye byggerier i de centrale byområder og dermed forøgelse af mulighederne for at bevare grønne områder og ”lommer” med øget diversitet i vores tætte bydel.

Lokaludvalget skriver også i høringssvaret, at der er behov for et skifte i opfattelsen af 'det grønne' byrum, samt at borgerne i højere grad fremover skal inddrages i målingerne af resultaterne.

Læs hele vores høringssvar herunder:

Høringssvar på strategi og handleplan for biodiversitet