Høringssvar på ny metrolinje og Østlig Ringvej

Lokaludvalget er nu klar med vores svar på to idéfasehøringer om en ny metrolinje og Østlig Ringvej.
Fotograf
Shane Rounce

Borgerrepræsentationen og Sund & Bælt har igangsat henholdsvis en idéfasehøring om en ny metrolinje, M5, og en idéfasehøring om en Østlig Ringvej. Nu er begge idéfasehøringer afsluttet, og Amager Vest Lokaludvalg er klar med vores svar.

Du kan læse de fulde høringssvar i bunden af artiklen.

 

Metrolinje M5

Et politisk flertal i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation har ønsket at undersøge, hvordan en ny metrolinje M5 kan understøtte en bæredygtig byudvikling i de nye områder på Kløvermarken, Refshaleøen og Lynetteholm.

Idéfasehøringen omfatter to forslag til linjeføring for M5 - en orange og en lilla linje.

Lilla linje har relevans for Amager Vest, da den omfatter tre stationsplaceringer i bydelen - Amagerbrogadegade, DR Byen og ved Bryggebroen. Linjen vil gå fra Københavns Hovedbanegård via. Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm.Pt. er der to mulige stationsplaceringer på Amagerbrogade - hovedforslaget v. Amagerbrogade Nord, hvor den placeres ved OPUS Amager mellem Hans Bogbinders Allé og Prinsesse Christines Vej og varianten v. Amagerbrogade Syd, hvor stationen placeres ved Sundbyøster Plads.

Lokaludvalget foreslår i vores høringssvar, at metrostoppe lægges så sydligt som muligt på Amagerbrogade for at imødekomme borgernes ønske om bedre trafikmuligheder på tværs af øen. Vi skriver blandt andet:

"Amager Vest Lokaludvalg er optaget af, at ny metrolinjemulighed ses i sammenhæng med den samlede fremtidige trafikstruktur på Amager. Det skyldes at der allerede er og i fremtiden forventes at ske mange forskellige trafikinvesteringer - udvidelse af lufthavnen, udvidelse og overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Fælled Byggeriet, udviklingen af Bella Kvarter og Lynetteholm.

Dertil kommer, at vi er bekymrede for mængden af transport af jord gennem byen ifm. alle disse infrastrukturprojekter. Af hensyn til borgerne på Amager bør man sikre sig, at man ikke overbelaster mængden af transporter til fare for trafiksikkerheden og folkesundheden mhp. partikel- og støjforurening.  

Lokaludvalgets holdning til valg af placering for den lilla linje på Amagerbrogade er, at den bør placeres så sydligt som muligt, så forbindelsen i så høj grad som muligt imødekommer borgernes ønske om bedre forbindelse på tværs af Amager."

De endelige forslag vil blive samlet i en hvidbog der forelægges Borgerrepræsentationen i første kvartal 2023. Efterfølgende skal forligskredsene bag Lynetteholm i henholdsvis Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation beslutte, hvilken linjeføring for M5, der skal undergå en miljøkonsekvensvurdering.

 

Østlig Ringvej

Ringvejen skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder trafikken uden om det centrale København.

Vejdirektoratet offentliggjorte i 2020 en forundersøgelse af en Østlig Ringvej mellem Nordhavn og Amager. To mulige hovedkorridorer for en tunnelløsning blev undersøgt: En vestlig korridor under Kløvermarken og Amager Fælled samt en østlig korridor langs Amagers østkyst.På denne baggrund blev Sund og Bælt bedt om at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af projektet, men først har de afholdt en idéhøringsfase.

I lokaludvalgets svar beder vi om et særligt fokus på den samlede trafikbelastning i Amager Vest, der kun bliver større med årene. Vi ønsker også, at en koordination mellem Østlig Ringvej og andre store infrastrukturprojekter prioriteres. Og så skal der tænkes i løsninger, som tillader en fremtidig overdækning af Øresundsmotorvejen.