Borgere og eksperter delte visioner om bæredygtig naturpleje

På vores borgermøde om fælledens fremtid samledes borgere og eksperter for at forme fremtidens naturpleje med deres idéer, bekymringer og visioner om Amager Fælled.
Borgermøde om naturpleje på Amager Fælled.
Fotograf
Sofie Jensen

Debatmødet om Amager Fælled gav Teknik- og Miljøforvaltningen masser af ideer med hjem, som et tidsligt startskud på arbejdet med en plejeplan for Amager Fælled. Omkring 45 borgere var mødt op for at blive klogere på naturpotentiale og plejebehov på Amager Fælled - tak skal I have for det!

Direktør Christina Kaaber-Bühler fra Vild med Vilje fortalte om vigtigheden af naturlig succession, dvs. at naturen så at sige passer sig selv med hjælp fra de store dyr. De store dyr skaber nemlig dynamik og forstyrrelse af naturen, når de tramper og ruller rundt, besørger og bærer frø rundt i naturen. Mennesker kan ikke skabe den dynamik, som dyrene laver. Derfor skal menneskerne også helst give naturen plads til at udfolde sig uden at forstyrre, og derfor er gangbroer over naturen vigtige.

 

Danmarks Naturfredningsforenings visioner for Amager Fælleds naturskønne plejeplan

Ole Damsgaard præsenterede Danmarks Naturfredningsforenings input til en kommende plejeplan. Et centralt input var ønsket om helårsgræsning på hele arealet – ikke kun i foldene. DN foreslår, at foldene lægges sammen, da større geografiske enheder for dyrene skaber bedre balance mellem græsningstryk og natur. Derudover lagde DN vægt på, at vandingen af fælleden føres tilbage til dens naturlige tilstand, da området i dag er drænet. Sikring af Strandengen er vigtig. Her er naturværdien højest, og derfor skal der være en stabil form for pleje, men i den centrale/sydlige del kunne man godt ønske sig et større naturindhold, end der er i dag. Endelig opfordrede DN til en debat om balancen mellem krat og de lysåbne arealer.

DN præsenterede mange andre konkrete forslag til pleje af Fælleden. Du finder dem i det vedlagte PP-oplæg her på siden.

 

TKF fortalte om planlægning af parkbrugerråd

Endelige præsenterede Anja Bjødstrup Egede, fra Teknik- og Miljøforvaltningen processen for tilpasning af den nuværende plejeplan for Fælleden. Et parkbrugerråd forventes nedsat primo 2024 og et parktræf for alle interesserede forventes afholdt midt 2024. Anja Egede fortalte om de mange tiltag, der gøres for at komme de invasive arter til livs på Fælleden, så andre planter får lys og luft til at gro.

Brug af le til slåning blev debatteret på mødet. Her gjorde Anja opmærksom på, at områderne er meget store og det er et stort arbejde uden maskiner. Plejefolket forsøger en gang om året at slå græsset i mosaik, så det efterligner græsserne i naturen. I den sammenhæng nævnte DN værdien af at involvere borgerne i plejen af Fælleden, da ejerskabet på den måde styrkes. Forslag om etablering af et le-slåningslav blev nævnt, og der blev henvist til erfaringerne fra Sydhavnstippen og Utterslevmose, som er velfungerende naturområder.

Vanding af Grønjordsøen ved udtørring blev drøftet på mødet. Anja Egede forklarede, at man med det formål at varetage fuglenes behov har tilført vand. DN gav udtryk for et ønske om naturlig udtørring af Grønjordssøen, da nogle sjældne planter har brug for udtørring .

Alle 3 oplæg samt referat er lagt her på hjemmesiden.