Vision

Sammen med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune arbejder vi for at skabe den bedste ramme for et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest. Det kalder vi plads til liv.

Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Vi fungerer som bindeled mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus og skaber dialog om byens udvikling. Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet og for at gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen.

Lokaludvalgene har hver 23 medlemmer, hvoraf de 14 repræsenterer forskellige frivillige foreninger i Amager Vest og 9 er udpeget fra hvert af de politiske partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. Mød medlemmerne her 

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for, at byudviklingen giver plads til både mennesker og natur og skaber de bedste rammer for børneliv, kulturliv, dyreliv, erhvervsliv og ikke mindst et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest. Det kalder vi plads til liv.

Vi er til stede

Vi kender bydelen og de mennesker, der bor og arbejder her. Vi bruger vores lokale viden til at skabe endnu bedre rammer og plads til liv. Vi arrangerer debatter, workshops, informationsmøder og andre aktiviteter, hvor vi informerer om udvikling eller ændringer i bydelen, og hvor københavnerne kan give deres input og fortælle os om ønsker, idéer og behov.

Vi forbinder

De inputs tager vi med til politikerne og beslutningstagerne i kommunen, så de kan blive en del af de officielle aftaler for byens udvikling. Som en del af kommunen, og samtidig lokalt forankret i bydelen Amager Vest, fungerer vi som bindeleddet mellem Københavns Kommune og bydelens lokale borgere.

Vi samarbejder

På den måde understøtter vi, at alle kan bidrage til byudviklingen. For byens udvikling skal ske sammen med københavnerne og ikke udenom dem. Vi tror på, at god dialog og samskabelse, både mellem borgere og rådhus og mellem forskellige grupper i bydelen, i sidste ende er udslagsgivende for, om vi har en by med plads til alle og plads til liv.

Vores opgaver

Bydelspuljen

Vi støtter lokale foreninger og projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. Link til søg støtte

Bydelsplan

Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København. Link til bydelsplan

Høringer

Amager Vest Lokaludvalg afgiver svar i alle høringer, der handler om vores bydel. Det kan være kommende boliger eller kommunale strategier og nye politikker for miljø, trafik, sundhed, skole, børn, unge eller ældre. Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender høringssvar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger om byudviklingen i Amager Vest.

Følg med i Københavns Kommunes offentlige høringer på www.blivhoert.kk.dk

Miljø

Lokaludvalgene varetager den lokale miljøopgave for deres bydel. I Amager Vest har vi valgt at lade Miljøpunkt Amager varetage den opgave. Miljøpunkt Amager er et selvejende miljøcenter, der har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på Amager. Link til miljø-siden

Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Vi fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus.

Vi har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der hjælper os med møder, referater, projekter, henvendelser og københavnerdialog.

Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
København S

TLF: 21513935

info@avlu.dk / avlu.dk